Świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U.2014.1686)

Do uzyskania świadectwa starszego marynarza żeglugi śródlądowej wymagane jest posiadanie:

 • świadectwa marynarza żeglugi śródlądowej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych albo
 •  co najmniej świadectwa marynarza wachtowego albo starszego marynarza w żegludze morskiej, albo
 • stopnia marynarza albo podoficera rezerwy Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego SG w dziale pokładowym, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej nie będących małymi statkami na stanowisku marynarza albo
 • świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej o kierunku żegluga śródlądowa albo dyplomu uczelni w specjalności żegluga śródlądowa, świadectwa marynarza i dodatkowej 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej nie będących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z zakresu umiejętności praktycznych albo
 • patentu żeglarskiego stermotorzysty oraz odbycie miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami.

Wymagane dokumenty i załączniki do wniosku:

 • wniosek
 • wyciąg z dowodu osobistego
 • dwie aktualne fotografie o wymiarach 20 x 25 mm
 • odpowiednio: wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez urząd żeglugi śródlądowej, stwierdzający nabycie wymaganej praktyki pływania na określonym stanowisku i wymieniający rodzaje statków oraz śródlądowe drogi wodne, na których praktyka pływania została nabyta
 • zaświadczenie właściwej komisji egzaminacyjnej o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności na świadectwo lub patent, o którego wydanie wnioskodawca się ubiega
 • świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej, na określonym stanowisku (wydane przez lekarza medycyny pracy na odpowiednim druku z zakładki Druki do Pobrania)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia

Opłata za wydanie świadectwa: 25,00 zł

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30