Świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U.2014.1686).

Do uzyskania świadectwa motorzysty żeglugi śródlądowej wymagane jest posiadanie:

- 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym albo 18-miesięcznej praktyki w warsztatach mechanicznych przy remoncie silników spalinowych, ukończenie kursu w zakresie obsługi urządzeń maszynowych na statkach oraz złożenie egzaminu  z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych albo

- co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowego o kierunku mechanicznym lub elektrycznym,
6-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożenie egzaminu z umiejętności praktycznych, albo

- świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej o kierunku żegluga śródlądowa albo dyplomu uczelni w specjalności żegluga śródlądowa

- patentu motorzysty wachtowego w żegludze morskiej, albo

- stopnia marynarza albo podoficera rezerwy Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży Granicznej o specjalności motorzysty okrętowego.

 

Wymagane dokumenty i załączniki do wniosku:

  • wniosek
  • wyciąg z dowodu osobistego
  • dwie aktualne fotografie o wymiarach 20 x 25 mm
  • odpowiednio: wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez urząd żeglugi śródlądowej, stwierdzający nabycie wymaganej praktyki pływania na określonym stanowisku i wymieniający rodzaje statków oraz śródlądowe drogi wodne, na których praktyka pływania została nabyta
  • zaświadczenie właściwej komisji egzaminacyjnej o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności na świadectwo lub patent, o którego wydanie wnioskodawca się ubiega
  • świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej, na określonym stanowisku (wydane przez lekarza medycyny pracy na odpowiednim druku z zakładki Druki do Pobrania)
  • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia

Opłata za wydanie świadectwa: 25,00 zł

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30