Patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 lisopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U.2014.1686).

Do uzyskania patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej wymagane jest posiadanie:

- 30-miesięcznej praktyki pływania, przy czym co najmniej 20 miesięcy powinna stanowić praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej przy obsłudze mechanicznych urządzeń napędowych
i mechanizmów pomocniczych, natomiast 10 miesięcy może stanowić praktyka w stoczniach lub warsztatach mechanicznych przy remoncie silników spalinowych, oraz złożenie egzaminu
z wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych, albo

- świadectwa motorzysty żeglugi śródlądowej oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania
na statkach żeglugi śródlądowej na stanowisku motorzysty - przy obsłudze mechanicznych urządzeń napędowych i mechanizmów pomocniczych, albo

- dyplomu oficera mechanika na polskich statkach morskich albo stopnia oficera służby mechanicznej Marynarki Wojennej albo stopnia ficera Straży Granicznej o specjalności mechanika.

 

Wymagane dokumenty i załączniki do wniosku:

  • wniosek
  • wyciąg z dowodu osobistego
  • dwie aktualne fotografie o wymiarach 20 x 25 mm
  • odpowiednio: wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez urząd żeglugi śródlądowej, stwierdzający nabycie wymaganej praktyki pływania na określonym stanowisku i wymieniający rodzaje statków oraz śródlądowe drogi wodne, na których praktyka pływania została nabyta
  • zaświadczenie właściwej komisji egzaminacyjnej o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności na świadectwo lub patent, o którego wydanie wnioskodawca się ubiega
  • świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej, na określonym stanowisku (wydane przez lekarza medycyny pracy na odpowiednim druku z zakładki Druki do Pobrania)
  • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia

Opłata za wydanie patentu: 50,00 zł

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30