Świadectwo obserwatora radarowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U.2014.1686).

Do uzyskania świadectwa operatora radarowego żeglugi śródlądowej wymagane jest posiadanie:

- 12- miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym, świadectwa radiooperatora oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności, lub:

- Świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i A.R.P.A. oraz 3 miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej wyposażonych w radary.

Wymagane dokumenty i załączniki do wniosku:

  • wniosek
  • wyciąg z dowodu osobistego
  • odpowiednio: wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez urząd żeglugi śródlądowej, stwierdzający nabycie wymaganej praktyki pływania na określonym stanowisku i wymieniający rodzaje statków oraz śródlądowe drogi wodne, na których praktyka pływania została nabyta
  • zaświadczenie właściwej komisji egzaminacyjnej o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności na świadectwo lub patent, o którego wydanie wnioskodawca się ubiega
  • świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej, na określonym stanowisku (wydane przez lekarza medycyny pracy na odpowiednim druku z zakładki Druki do Pobrania)
  • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia

Opłata za wydanie świadectwa: 25,00 zł

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30