Świadectwo zdolności żeglugowej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej (Dz.U. Nr 216, poz. 1424)

Wymagane dokumenty i załączniki do wniosku:

  • dokument z przeglądu technicznego,
  • świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu,
  • decyzja Transportowego Dozoru Technicznego  dopuszczająca do eksploatacji kotły parowe lub zbiorniki ciśnieniowe przeznaczonye do procesów technologicznych, jeżeli statek w takie kotły lub zbiorniki jest wyposażony
  • dla statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy,
    z  wyłączeniem statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, dodatkowo:  
  1. orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych
  3. dla statku nowo zbudowanego lub przebudowanego używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 75 kW - dodatkowo wyciąg z dokumentu rejestracyjnego.
  • Przepisy 1-3 stosuje się odpowiednio w sprawie o przedłużenie ważności świadectwa zdolności żeglugowej.

Opłata za wydanie świadectwa zdolności żeglugowej: 25,00 zł

Opłata za wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej: 20,00 zł

Opłata za przedłużenie terminu ważności świadectwa zdolności żeglugowej: 15,00 zł

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30