Dokument rejestracyjny

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2003r. Nr 39, poz. 340 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty i załączniki do wniosku:

  • wniosek o wpis statku do rejestru
  • jeżeli armator jest właścicielem albo współwłaścicielem statku – uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
  • jeżeli armator nie jest właścicielem statku – uwierzytelniony odpis dokumentu   uprawniającego armatora do władania statkiem we własnym imieniu
  • jeżeli armatorem jest osoba prawna – dokument stwierdzający pełną jej nazwę i siedzibę   oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby
  • jeżeli statek był poprzednio  wpisany do rejestru prowadzonego przez inny organ rejestrowy albo do rejestru za granicą – dowód wykreślenia statku z tego rejestru
  •  jeżeli wniosek dotyczy wpisania statku do rejestru czasowego- dokument potwierdzający zgodę władz państwa stałego rejestru na czasowe wpisanie statku do rejestru polskiego

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30