Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz. U. Nr 110, poz. 731)

Wymagane dokumenty i załączniki do wniosku:

  • zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej lub dokument wydany przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską,*
  • świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu,*
  • decyzja Transportowego Dozoru Technicznego  dopuszczająca do eksploatacji kotły parowe lub zbiorniki ciśnieniowe przeznaczonye do procesów technologicznych, jeżeli statek w takie kotły lub zbiorniki jest wyposażony*
  • dla statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy,
    z  wyłączeniem statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, dodatkowo:  
  1. orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych

* Przepisy stosuje się odpowiednio w sprawie o przedłużenie ważności wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej.

Opłata za wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej: 150,00 zł

Opłata za przedłużenie terminu ważności świadectwa zdolności żeglugowej: 50,00 zł

Opłata za dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej: 25,00 zł

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30