Ustawy i Rozporządzenia

Obowiązujące ustawy i rozporządzenia

Zamieszczone poniżej akty prawne mają charakter informacyjny. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl .

USTAWA Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 r. O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ (Dz.U. 2017 poz. 2128)
 
 
TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej  (Dz.U. Nr 77, poz. 831 z późn. zm)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 70, poz. 639)
 
OSOBY UPRAWNIONE DO INSPEKCJI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych  (Dz.U. Nr 145, poz. 1222)
 
OZNAKOWANIE STATKU INSPEKCYJNEGO
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej  (M.P. Nr 38, poz. 603)
 
ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. Nr 77, poz. 695)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych  (Dz.U. Nr 210, poz. 1786)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi, a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
(Dz. U. Nr 239, poz. 2035), zmiana (Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2632)
 
REJESTR STATKÓW
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej  (Dz.U. Nr 39, poz. 340)

 

POMIARY STATKÓW
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z  2010 r. Nr 115, poz. 772)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzenia pomiaru statku i inspekcji technicznej statku (Dz. U. z 2010r. Nr 110, poz. 730)
 
 WYMAGANIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE STATKÓW
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych (Dz.U. Nr 216, poz. 1423)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 94, poz. 604)
 
ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej (Dz.U. Nr 216, poz. 1424)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz. U. Nr 110, poz. 731)
 
DZIENNIK POKŁADOWY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U. Nr 8, poz. 69)
 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej  (Dz.U. Nr 50, poz. 427)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 110, poz. 916)
 
ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej  (Dz.U. Nr 70, poz. 651)
 
ŚWIADECTWA ZDROWIA
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U. Nr 199, poz. 1949)
 
ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej (Dz.U. Nr 34, poz. 316)
 
UZNAWANIE DOKUMENTÓW INNYCH PAŃSTW
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 210, poz. 1536)
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 210, poz. 1537)
 
PRZEPISY ŻEGLUGOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. Nr 212, poz. 2072)
 
PILOTAŻ
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 53)
 
UPRAWIANIE ŻEGLUGI PRZEZ OBCE STATKI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 4, poz. 39)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2010r. Nr 77, poz. 505)
 
EWIDENCJA PRZEWOŻONEGO ŁADUNKU
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w żegludze śródlądowej (Dz.U. Nr 26, poz. 227)
 
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz.U. Nr 88, poz. 839)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz.U. Nr 222, poz. 2256)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367)
 
ODPADY I ŚCIEKI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. Nr 104, poz. 973)
 
FUNDUSZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz.U. Nr 199, poz.1672)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego (Dz.U. Nr 88, poz. 811)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia rocznych stawek jednostkowych oraz sposobu dokonywania wpłat do Funduszu Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. Nr 88, poz. 812)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie wielkości współczynników korygujących (Dz.U. Nr 86, poz. 800)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczenia składki specjalnej oraz trybu wypłat z Funduszu Rezerwowego (Dz.U. Nr 105, poz. 990)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Funduszu Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 54)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystania środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny (Dz.U. Nr 87, poz. 836)
 
PRACE PODWODNE
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U.2014,1389)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1210)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. Nr 117, poz. 1224)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego (Dz.U. Nr 167, poz. 1752)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczególnego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów (Dz.U. Nr 184, poz. 1904) zmiana: (Dz. U. Nr 57, poz. 471)

WYPADKI ŻEGLUGOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. Nr 17, poz. 161)

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30