Statut

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.z 2001r. Nr 5, poz. 43 z późn. zm.)

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej jako terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej i utworzony został rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.(Dz. U. z 2001 r. Nr 77, poz. 831)

Organizację i zakres działania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie określa statut wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 30 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Krakowie (Dz. Urz. MTBiGM z 2012r, poz. 24)

 

STATUT
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie

§1.
 
Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie, zwanego dalej "Urzędem", określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie, zwanego dalej "Dyrektorem".
 
§2.
 
1. W skład Urzędu wchodzą stanowiska pracy do spraw:
 
1)      nadzoru nad żeglugą;
2)      administracyjnych;
3)      finansowo-organizacyjnych;
4)      technicznych.
 
2. W zależności od potrzeb, stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone w zespoły.
 
3. Obsługę finansowo-księgową Urzędu wykonuje główny księgowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.
 
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Dyrektor może upoważnić osoby zajmujące stanowiska pracy, o których mowa w ust.1, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
 
5. Zastrzega się do wyłącznej decyzji Dyrektora sprawy:
 
1) kadrowe i gospodarki finansowej;
2) na podstawie odrębnych przepisów.
 
6. Dla realizacji określonych zadań, Dyrektor może tworzyć zamiejscowe stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1.
 
7. Zakres czynności i tryb stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor w:
 
1) opisach stanowisk pracy- dla pracowników korpusu służby cywilnej;
2) kartach stanowisk pracy- dla pozostałych pracowników.
 
§3.
 
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2 ust. 1, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
 
§4.
 
Zakres działania Dyrektora obejmuje w szczególności sprawy wynikające z:
 
1)      ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
2)      odrębnych przepisów.
 
 

>> Zarządzanie wewnętrzne <<

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Delegatura w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30